Những kỹ năng tối thiểu bạn phải có trong vòng 3 năm sau khi tốt nghiệp.

Ngày thực hiện: 10/12/2020